Select your Top Menu from wp menus

Αντιφώνησις του Μακαριωτάτου εις την δοξολογίαν εντός του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν Λευκωσία

30/4/2007

– Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομε,
– Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς,
– Τίμιον Πρεσβυτέριον,
– Χριστού Διακονία,
– Προσφιλέστατε και ευλογημένε Λαέ του Κυρίου.

 

«Αύτη η ημέρα ήν εποίησεν ο Κυριος,
αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Πράγματι η παρούσα ημέρα για μας είναι ημέρα Κυρίου, ημέρα ουρανίων επιδαψιλεύσεων, καθ’ ότι εντός πασχαλίου ατμοσφαίρας και ανεκφράστου αναστασίμου χαράς εν πλήρει αγαλλιάσει και βαθυτάτη συγκινήσει αφίχθημεν, η Μετριότης ημών και η περί ημάς τιμία Συνοδεία, σήμερον ενταύθα εις την ηρωικήν Μεγαλόνησον την μεγαλώνυμον και πολυαγαπημένην μας Κύπρον, δια να επιτελέσωμεν την Ειρηνικήν ημών Επίσκεψιν προς την Αγιωτάτην Αδελφήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Κύπρου.
Σκοπός αυτής της επισκέψεως είναι δια μίαν εισέτι φοράν να δώσωμεν την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού, ως ομαίμονες αδελφοί εν Χριστώ, ως μάρτυρες της Αναστάσεως, ως άγγελοι του ζωοδόχου μηνύματος, χαράν κομίζοντες, αλλά και περιχαρώς μετέχοντες της χαράς της ενταύθα Αγιωτάτης Αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου επί τη προσφάτω αναρρήσει εις τον Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον Αυτής του Μακαριωτάτου και λίαν αγαπητού ημίν αδελφού κ. Χρυσοστόμου, γεγονός το οποίον σηματοδοτεί μίαν νέαν πορείαν προόδου και αναγεννήσεως της Εκκλησίας της Κύπρου ενώπιον των πολλών προβλημάτων εκ των ιστορικών συγκυριών εις την Κύπρον αλλά και των πολλών προκλήσεων της συγχρόνου εποχής, τας οποίας καλούμεθα εν ενότητι να αντιμετωπίσωμεν όλαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι και ο χριστιανικός κόσμος εν γένει.
Απευθύνομεν όθεν επί τη αφίξει ημών προς πάντας υμάς τον αναστάσιμον χαιρετισμόν της αγάπης αναφωνούντες τον παιάνα της Νίκης και της Δόξης της Εκκλησίας: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!
Ασπαζόμεθα μετ αδελφικής αγάπης και τιμής πρώτον μεν τον Σεπτόν Προκαθήμενον της ενταύθα Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον Μακαριώτατον αδελφόν και συλλειτουργόν ημών κύριον Χρυσόστομον και την περί Αυτόν σεπτήν χορείαν των αγίων Ιεραρχών, τον ευλαβή κλήρον και τον πιστόν λαόν, και εν συνεχεία τας πολιτικάς αρχάς της Κυπριακής Δημοκρατίας, κομίζοντες πάσιν υμίν ευχάς ειρηνικάς, ευχάς ζωτικάς, ίνα έτι και έτι στηριχθή διά της δυνάμεως του Παρακλήτου Πνεύματος το φρόνημα, η ελπίς και η βεβαιότης ημών περί της τελικής νίκης, ήτις έστιν η πίστις ημών.

Μακαριώτατε Αδελφέ κύριε Χρυσόστομε!
Ημείς, οι εξ Ελλάδος αδελφοί σας, ζήσαμε και ζούμε, αισθανθήκαμε και αισθανόμεθα περισσότερον από οιονδήποτε άλλον άνθρωπον και λαόν επί της γης όλα αυτά τα χρόνια τον πόνον, την θλίψιν και το μαρτύριον των ανθρώπων της Κύπρου, διότι δι’ ημάς οι Κύπριοι είναι και θα είναι αδέλφια μας, σάρκα από την σάρκα μας και αίμα από το αίμα μας.
Διά τούτο η επίσκεψίς μας στην Κύπρον αποτελεί και οφειλόμενον ιερόν προσκύνημα εις την νήσον των Μαρτύρων και Αγίων αδελφών μας. Ήλθαμε να κλίνωμεν γόνυ ευλαβείας προ των μαρτυρίων και των αδίκων βασάνων των ενταύθα αδελφών μας. Ήλθαμε να ασπασθώμεν το χώμα παλαιών και νέων τάφων και να δεηθώμεν προς τον Ύψιστον, όπως αναπαύη εν σκηναίς δικαίων τούς πεσόντας.
Θαυμάζομεν την αντοχήν και την αγωνιστικότητα του προσφυγικού κόσμου. Συμμεριζόμεθα την αγωνίαν των συγγενών των αγνοουμένων. Συμπαριστάμεθα προς τούς εγκλωβισμένους, οι οποίοι φυλάττουν, υπό δυσμενεστάτας συνθήκας, τας νοητάς Θερμοπύλας του Έθνους μας.
Ευρισκόμεθα πλησίον υμών και δεν θα παύσωμεν να αγωνιζόμεθα έως της στιγμής κατά την οποίαν θα τύχωμεν απαντήσεως περί της τύχης πάντων των αγοουμένων. Επιθυμώ να διαβεβαιώσω υμάς ότι τούτο αποτελεί δι εμέ θέμα υψίστης προτεραιότητος και θα παραμείνη μέχρι της πλήρους διαλευκάνσεώς του.
Απευθύνομαι την στιγμήν ταύτην προς τους πρόσφυγας, τους εγκλωβισμένους και τους συγγενείς των αγνοουμένων, δια να τους διαβεβαιώσω δια την αγάπην και την σκέψιν πάντων των Ελλήνων δι’ αυτούς
Ευρισκόμενοι ενταύθα ανατρέχομεν νοερώς εις την πλουσίαν ιστορίαν σας, η οποία βρίθει ευκλεών κατορθωμάτων, ευγενών αγώνων και αιματηρών θυσιών εις τας οποίας πρωταγωνιστικόν ρόλον διεδραμάτισεν η Εκκλησία. Η Εκκλησία της Κύπρου όντως υπήρξεν ανέκαθεν και εξακολουθεί να είναι η πνευματική Μητέρα και Τροφός του Κυπριακού Ελληνισμού και η εμπνευστική πηγή όλων των διαχρονικών και συγχρονικών αγωνισμάτων του Έθνους και η σωστική κιβωτός όχι μόνον των ψυχών αλλά και του πολιτισμού και της παραδόσεως της εθνικοθρησκευτικής του τόπου.
Διο και συγχαίρομεν την Υμετέραν Μακαριότητα και την περί Αυτήν Ιεράν Σύνοδον δια την πρόσφατον απόφασίν Σας να φροντίσετε τους εις τα Κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας Ιερούς Ναούς και τα μνημεία από την φθοράν και την καταστροφήν.
Οι κοινοί αγώνες και οι κοινοί κίνδυνοι επιβάλλουν να είμεθα πάντοτε ενωμένοι και εδραίοι εις τας εθνικάς και θρησκευτικάς αξίας μας, μη πτοούμενοι και μη καμπτόμενοι.
Εις την δύσκολη σημερινή εποχή του απομονωτισμού, της αυταρκείας, του ατομισμού και του συμφέροντος ημείς οι Ορθόδοξοι έχομεν χρέος ιερόν και ευθύνην επιτακτικήν όχι μόνον να παραμείνωμεν σταθεροί και ακλόνητοι εις τας επιταγάς του Ιερού Ευαγγελίου, αλλά και να βοηθήσωμεν τας κοινωνίας των ανθρώπων συμβάλλοντες εις την προσπάθειαν της καταλλαγής και της ειρήνης μεταξύ των λαών.
Το θλιβερό γεγονός της περιφρονήσεως της ανθρωπίνης αξίας και ζωής κατά την παρούσαν εποχήν της παγκοσμιοποιήσεως προβάλλει εντονώτατα την αξίαν του λόγου του Θεού και την αποστολήν της Εκκλησίας να δώση εις τον σύγχρονον άνθρωπον την μόνην σώζουσαν πρότασιν, την αλήθειαν του Ευαγγελίου, η οποία τυγχάνει η μόνη αληθής εγγύησις της αρτίας ζωής και της ειρηνικής συμβιώσεως των ανθρώπων.
Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 Χωρών – Μελών επιβάλλει την κοινήν κινητοποίησιν όλων των Ορθοδόξων Λαών της Ευρώπης, ουχί μόνον διά να προκαλέσωμεν τον σεβασμόν των μη Ορθοδόξων, αλλά κυρίως διά να προβάλωμεν και να υποστηρίξωμεν την Ορθόδοξον πνευματικότητα και την Εκκλησιαστικήν και Πολιτιστικήν παράδοσιν των Εκκλησιών μας εντός μίας Ευρώπης που απαρνείται τας αρχάς του χριστιανισμού και προωθεί το άθρησκον Κράτος.
Με τοιαύτας σκέψεις και προσδοκίας, αφίχθημεν πλησίον υμών, Μακαριώτατε Άγιε Αδελφέ Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομε, και εκφράζομεν δια μίαν ακόμη φοράν την χαράν και την ικανοποίησίν μας δια την ευλογίαν αυτήν του Θεού, εκ του σύνεγγυς να συναναστραφώμεν μετά της Υμετέρας λίαν αγαπητής ημίν και φίλης Μακαριότητος, αλλά και μετά των περί Υμάς Αγίων Ιεραρχών, ως επίσης και μετά του ευλαβούς Κλήρου και των ευσεβών αδελφών ημών Κυπρίων.
Ευχαριστούμεν θερμώς άπαντας διά την λαμπράν ταύτην υποδοχήν και τας προσγενομένας ημίν εξαιρέτους τιμάς τας οποίας και ημείς επιφυλασσόμεθα να ανταποδώσωμεν κατά την ιδικήν Σας επίσημη Ειρηνική Επίσκεψη στην Αθήνα προσεχώς και αναφωνούμεν και πάλιν

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Related posts