Select your Top Menu from wp menus

Αντιφώνησις του Μακαριωτάτου προς τον Μητροπολίτην Λεμεσού κ. Αθανάσιον

2/5/2007

– Πανιερώτατε εν Χριστώ αδελφέ Μητροπολῑτα Λεμεσού κ. Αθανάσιε,
– Ἐξοχώτατοι εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας,
– Ἐντιμότατοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοικήσεως,
– Ἀγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Με βαθυτάτην συγκίνησιν και ευχαριστίαν ολόθερμον προς τον εν Τριάδι Θεόν επισκεπτόμεθα σήμερον μετά της συνοδείας ημών την καθ᾽ Υμάς Ιεράν Μητρόπολιν Λεμεσού και απευθύνομεν προς την Υμετέραν Πανιερότητα, από βάθους καρδίας, τον νικητήριον αναστάσιμον θριαμβευτικόν χαιρετισμόν ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! και περιπτυσσόμεθα αδελφικώς Υμάς και ευλογούμεν πατρικώς τους περί Υμάς ευλαβεστάτους Κληρικούς και τον περιεστώτα λαόν της καθ᾽ Υμάς Ιεράς Μητροπόλεως μετά των αρχόντων αυτών.
Η άφιξις παντός επισκέπτου εις την Ιεράν νήσον Κύπρον εις την οποίαν κατά τον ποιητήν «στάζει το μέλι διαλεχτό σαν πρώτα» και «ακόμη γίνεται το ολόγλυκο κρασί», διαζωγραφίζει εν τη μνήμη αυτού ανεξίτηλον την εικόνα της. Ιδιαιτέρως όμως η άφιξις ενός εκκλησιαστικού και πνευματικού ηγέτου εις αυτήν υπερβαίνει τα πλαίσια της προσωπικής αυτού ζωής, όταν μάλιστα επισκέπτεται τας κατά την εκκλησιαστικήν διαίρεσιν αυτής Ιεράς Μητροπόλεις. Και τούτο διότι επισκέπτεται μίαν ιστορικήν Ελληνικήν νήσον την Εκκλησίαν της οποίας οι ιδρυταί αυτής Άγιοι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας εθεμελίωσαν επί την πέτραν της εις Χριστόν πίστεως. Και η πίστις αύτη ερρίζωσε και έφερε καρπόν πολύν και κατέστη κιβωτός αγάπης, ζωής πνευματικής και σωτηρίας.
Επισκεπτόμενοι, άγιε Λεμεσού, την καθ᾽ Υμάς Ιεράν Μητρόπολιν και ιστάμενοι εν τω Ναώ της Παναγίας της Παντανάσσης ένθα η καθέδρα της Υμετέρας αγαπητής ημίν Πανιερότητος ευλογούμεν, μετ᾽ αγάπης πολλής, το υπό την Υμετέραν ποιμαντορίαν επιτελούμενον εκκλησιαστικόν έργον το οποίον μετ’ ενδιαφέροντος παρακολουθούμεν δια του ειδικού αφιερώματος του περιοδικού της Ιεράς Μητροπόλεώς Σας, «Παράκληση». Ο δημοσιευθείς πίναξ των έργων διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεώς Σας προκαλεί όχι μόνον ευχάριστον έκπληξιν δια το πολυποίκιλον λειτουργικόν ποιμαντικόν, πνευματικόν, επιστημονικόν, επιμορφωτικόν, φιλανθρωπικόν, ανακαινίσεως Μονών και Ναών, διαφυλάξεως των ιερών της Εκκλησίας κειμηλίων, συμπαραστάσεως γονέων, ασθενών, στηρίξεως εφήβων κ.λπ. έργον, αλλά προβάλλεται και ως πρότυπον έργον προς μίμησιν. Συγχαίρομεν από καρδίας Πανιερώτατε αδελφέ και επαινούμεν Υμάς και τους εκλεκτούς Σας συνεργάτας, κληρικούς τε και λαϊκούς και ευχόμεθα πλούσιον τον αμητόν εις απάσας τας εκφάνσεις του έργου της διακονίας Σας υπέρ του ποιμνίου Σας και του λαού του Θεού.
Μεταξύ των προτεραιοτήτων της πολυδιαστάτου Υμετέρας αρχιερατικής διακονίας υπέρ του Ποιμνίου Αυτής, την προσοχήν Υμών και το πατρικόν ενδιαφέρον ευλόγως επισύρει περισσότερον παντός άλλου η νεολαία. Και ορθώς. Διότι οι νέοι και οι νέες μας αποτελούν την ενσάρκωσιν ενός καλυτέρου μέλλοντος δια τον συνολικόν Ελληνισμόν και δια τον Ελληνισμόν της Κύπρου ειδικώτερον. Διότι εις σας παιδιά μου αγαπητά, κορίτσια και αγόρια, ημείς οι μεγαλύτεροι, δεν θαυμάζομεν το ήδη δεδομένον, αυτό που είστε δηλαδή, αλλά κυρίως το αναμενόμενον, αυτό που περιμένομεν από σας, το να αναδειχθήτε δηλαδή «πολλώ κάρρονες» ημών των μεγαλυτέρων σας. Διότι σεις είστε η αναδυομένη νέα ανθρωπότητα. Σας μεταφέρω τους αδελφικούς χαρμόσυνους Αναστασίμους χαιρετισμούς των νέων της Ελλάδος και εύχομαι ολοψύχως και εκ της πατρικής μου καρδίας ο Θεός να ευλογή τα νυν κοσμούντα προσόντα σας: αγνότητα, αγωνιστικότητα, ειλικρίνειαν και προ πάντων τον ενθουσιασμόν σας, τάλαντα που σας καθιστούν ετοίμους δια πάσαν ευγενή εξόρμησιν και θυσίαν ώστε να αποκτήσετε και τα επίκτητα αγαθά: της παιδείας, της γνώσεως, της μεθόδου, της πείρας κ.λπ.. Έχετε όλες τις δυνατότητες να γίνετε οδηγοί και αναμορφωτές της κοινωνίας του μέλλοντος και της πατρίδος σας ώστε όλα γύρω σας και υπό την καθοδήγησιν του Αιωνίου Νέου και μεγάλου Φίλου σας, του Αναστάντος Χριστού του Θεού ημών και της Εκκλησίας Του και λουσμένοι εις το φως της αναστάσεως Του να γίνετε σεις, αυτό που σας ευχήθηκα πριν, οδηγοί και αναμορφωταί της Κύπρου μας. Δώστε τα χέρια σας στον Χριστό και Εκείνος θα σας δώση την καρδιά Του.

Πανιερώτατε άγιε αδελφέ,

Ευχαριστούντες Υμάς χαιρετίζομεν και αύθις τους μεθ᾽ Υμών συναχθέντας ενταύθα εν τη αγάπη του Κυρίου προς υποδοχήν ημών. Κατασπαζόμεθα την υμετέραν Πανιερότητα (και τους παρόντας αγίους Αρχιερείς) και ευλογούμεν πατρικώς τον ιερόν Κλήρον και τον περιεστώτα λαόν εκ του πνευματικού ποιμνίου Σας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Related posts