Select your Top Menu from wp menus

Γιά την συνάντηση Ορθοδόξων και Ευρωπαίων Χριστιανοδημοκρατών

7/6/2001

Μήνυμα στην Ε΄ συνάντηση Ορθοδόξου Εκκλησίας και ευρωπαίων χριστιανοδημοκρατών, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ ἰδιαίτερη χαρά συμμετέχει στόν πέμπτο κύκλο διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τό ἓνα μέρος καί ἀπό τό ἂλλο τῆς ὁμάδος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί τῶν Εὐρωπαίων Δημοκρατῶν, πού πραγματοποιεῖται στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης.

Τιμᾶ μέ τόν τρόπο αὐτόν τήν πρωτοβουλία ἐκλεγμένων ἐκπροσώπων τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης νά παρουσιάσουν τίς ἀπόψεις τους γιά τό παρόν καί τό μέλλον της στά πλαίσια ἑνός διαλόγου μέ τήν Ὀρθοδοξία καί νά ἀκούσουν τή φωνή της πού ἀπηχεῖ τήν πεῖρα αἰώνων ζωῆς καί δράσης μέσα στά ὃρια τῆς ἠπείρου πού γίνεται κάθε ἡμέρα ὃλο καί περισσότερο τό κοινό μας σπίτι.

Τιμᾶ ἐπίσης τόν ἐργάτη τοῦ εἰρηνικοῦ διαλόγου, τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Εἰρηναῖο, καθώς καί ὃλους τούς συνεργάτες του, οἱ ὁποῖοι ἀπό τό 1968 ἐργάσθηκαν καί ἐργάζονται μέχρι σήμερα ἂξια, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά τήν προαγωγή τοῦ ἠθικοῦ καί πνευματικοῦ βίου τῆς τοπικῆς καί τῆς παγκόσμιας κοινωνίας σέ πνεῦμα αὐθεντικά καί ἀδιάπτωτα οἰκουμενικό.

Τιμᾶ ἀκόμα τήν ἐπέτειο τῶν 60 χρόνων ἀπό τή μάχη τῆς Κρήτης, ὃταν οἱ ἡρωϊκοί κάτοικοι αὐτοῦ τοῦ νησιοῦ ἀντέταξαν τήν πίστη τους στήν ἐλευθερία ἐνάντια στή φασιστική ἐπιδρομή τοῦ κατακτητῆ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ τή συμμετοχή της στό διάλογο αὐτό ἐπιθυμεῖ νά καταθέσει ταπεινά τά ὁράματά της γιά τό μέλλον τῆς Εὐρώπης καί τῶν λαῶν της καί νά καλέσει τούς φίλους της, μαζί μέ κάθε ἂνθρωπο καλῆς θελήσεως πού βρίσκεται κοντά ἢ μακρυά της, νά συμμετάσχουν σέ αὐτά.

Ὁραματιζόμαστε μία κοινωνία στήν ὁποία οἱ ἀντιθέσεις δέν θά ὁδηγήσουν κάποιους, λίγους, νά ζοῦν πάμπλουτοι καί ὀχυρωμένοι σέ κτήματα φρουρούμενα ἐπί εἰκοσιτετραώρου βάσεως, ἐνῶ οἱ πολλοί θά ἀγωνιοῦν κάθε ἡμέρα γιά τήν ἐπιβίωση τῶν ἰδίων καί τῶν παιδιῶν τους.

Ὁραματιζόμαστε μία κοινωνία διαλόγου, στήν ὁποία ὃλοι θά ἒχουν αἲσθημα ἐλευθερίας νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους, ἀλλά καί ἀδιαπραγμάτευτο σεβασμό πρός τήν ἂλλη πλευρά καί ἐπίδειξη προσοχῆς στήν ἂποψη, τήν ἐμπειρία, τίς γνώσεις καί τήν μαρτυρία τοῦ διαλεγομένου ἀνθρώπου μέ ἀγαθή πρόθεση.

Ὁραματιζόμαστε μία κοινωνία πού δέν ἐνθαρρύνει μόνο τήν προώθηση θέσεων ὀργανωμένων ὁμάδων, ἀλλά καί μεμονωμένες ἀξίες πού συμβάλλουν μέ δημιουργική ἱκανότητα καί τίμια ἐργασία στήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ, τήν προαγωγή τῆς εἰρήνης, τή φανέρωση τῆς ἀλήθειας καί τήν ἀλληλεγγύη. Ἡ Ἐκκλησία μας δέν ξεχνᾶ ὃτι ἡ ἀγιότητα ἦταν καί εἶναι ὑπόθεση ὂχι συλλογική, ἀλλά ποιότητα ζωῆς καί μαρτυρίας ἐκλεκτῶν καί ἐμπνευσμένων προσώπων.

Ὁραματιζόμαστε μία κοινωνία στήν ὁποία ἡ ἐξουσία καί τά κέντρα λήψης ἀποφάσεων πού σημαδεύουν τήν τύχη τῶν λαῶν ἐργάζονται ὂχι μονότροπα γιά τήν ἐπιβολή ἀπόψεων πού ἐξυπηρετοῦν ὀργανωμένα συμφέροντα, ἀλλά πολύτροπα γιά τήν προώθηση τῆς κατανόησης καί ὁμοψυχίας τῶν λαῶν μέ στόχο τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη, τήν ἀσφάλεια καί τή σταθερότητα.

Ὁραματιζόμαστε μία κοινωνία ἡ ὁποία θά προστατεύει τήν οἰκογένεια ὡς συστατικό της κύτταρο καί θά προσφέρει κοινωνική ἀσφάλεια καί προστασία ἀπό κάθε μορφῆς βία ἢ διακρίσεις, ἲσες εὐκαιρίες στήν ἐκπαίδευση, ἲση μεταχείρηση μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικῶν, καθώς καί ἀπρόσκοπτη πρόσβαση στήν ἀπασχόληση.

Ὁραματιζόμαστε μία κοινωνία, ἡ πορεία τῆς ὁποίας δέν θά καθορίζεται ἀποκλειστικά ἀπό τήν ἱκανότητα προσανατολισμοῦ μέσα στούς δαιδαλώδεις διαδρόμους νομικῶν διατάξεων ἢ οἰκονομολογικῶν ἀπόψεων, ἀλλά καί ἀπό τήν ἀπρόσκοπτη ἀνάδειξη τῶν σωματικῶν, ψυχικῶν καί πνευματικῶν δεξιοτήτων καί τή φανέρωση τῶν ἰδιαιτέρων χαρισμάτων πού δίδει ὁ Θεός στόν καθένα μας, γιά νά ἐπιβεβαιώσει τό ἀνεπανάληπτο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ ἓνα κόσμο πού δέν ἒχει χάσει τήν ἐλπίδα του.

Ὁραματιζόμαστε μία κοινωνία μνήμης πού δέν ξεχνάει τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού ὑπογραμμίζουν τήν ταυτότητά της καί πού δέν ἐργάζεται μόνον γιά τήν θεραπεία της ἀπό τίς πληγές πού ἐπέφεραν κατά τό παρελθόν ἀνθρώπινα λάθη, ἀλλά καί γιά τήν παραγωγή ἒργων πού εἶναι ἀποτέλεσμα ἀδελφικῆς συνεργασίας καί ἐνσυνείδητης προσπάθειας γιά τή συνύπαρξη σέ ἓνα κοινό σπίτι, ὃπου οἱ λαοί θά ζοῦν καί “θά μποροῦν νά διατηροῦν τήν ἐνδότερη πνευματική τους ἑνότητα χωρίς νά διακινδυνεύουν τόν πλοῦτο τῶν ἰδιαιτεροτήτων τους” (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν Διακήρυξη τῆς Κρήτης γιά τήν Εἰρήνη καί τήν Ζωή, 25 Μαΐου 1991).

Στήν προσπάθεια καί τούς κόπους τῶν ἐκλεκτῶν Εὐρωβουλευτῶν, γιά νά δώσουν σήμερα ἓνα νόημα στήν Εὐρώπη, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμπαρίσταται μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή της καί μέ τήν ἐλπίδα ὃτι ὁ ἰδιαίτερος χῶρος πού ἑτοιμάζει στίς Βρυξέλλες γιά τήν ἐγκατάσταση τῶν Γραφείων τῆς Ἀντιπροσωπείας της στήν Εὐρωπαϊκή Ἓνωση- σέ στενή συνεργασία μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τίς ἂλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες- θά γίνει τόπος συνάντησης, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, ἀφιερωμένων στήν ἰδέα τῆς ὑγιοῦς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης.

Στή συνάντηση πού ἀρχίζει σήμερα εὐχόμεθα καλή ἐπιτυχία καί παραγωγή ἀγλαῶν καρπῶν.

Related posts