Select your Top Menu from wp menus

Πρόποσις υπέρ του Οικουμενικού Πατριάρχου

21/9/2005

(σε γεύμα που παρέθεσε ο Μακαριώτατος, Αθήναι 21 Σεπτεμβρίου 2005)

Παναγιώτατε,
Εκδηλοι είναι η χαρά και η αγαλλίασις αι οποῖαι μας διακατέχουν αυτήν την στιγμήν καθ ην παρακαθήμεθα εις την τράπεζαν ταύτην εχοντες εν μέσω ημῶν την Υμετέραν πεφιλημενην Παναγιότητα και την περί Αυτήν εκλεκτήν συνοδείαν Αυτης. Πασα εις τήν Εκκλησίαν και εις την χώραν μας επίσκεψις αγαπητων και διακεκριμένων Προκαθημένων αδελφων συνιστα διά τον ευσεβη λαόν μας και ημας τους ταπεινούς ποιμένας του γεγονός αξιοσημείωτον και ευλογημένον, το οποιον δίδει εις ολους μας την ευκαιρίαν να επωφεληθωμεν αυτης προς ψυχικήν μας ευφροσύνην και χαράν. Τουτο δε περισσοτέρως ισχύει όταν ο υψηλός Επισκέπτης τυγχάνει να είναι ο Προκαθήμενος της Αγίας του Χριστου Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, και Οικουμενικός Πατριάρχης, ο ιεροπρεπής και αξιος Βαρθολομαιος.

Ο ευσεβης ελληνικός λαός με επί κεφαλης τους εκκλησιαστικούς και πολιτικούς αυτου ηγέτας και ταγούς απέδειξε τουτο και κατα΄ την πρόσφατον επίσημον επίσκεψίν σας εις τάς δύο Ι. Μητροπόλεις της Μακεδονικης γης, την της Εδέσσης και Πέλλης και την της Φλωρίνης, ενθα εγεύθητε αφθονον τον πνευματικόν πλουτον των εναντι της Μητρός Εκκλησίας και Υμων θερμων εκδηλώσεων τιμης και σεβασμου, ὀφειλομένων εις τά ανάλογα αισθήματα τά οποια εσμιλεύθησαν εις τάς καρδίας των ελλήνων ορθοδόξων πιστων διά μέσου μακρων αιώνων εθνικων κυρίως περιπετειων και συνετηρήθησαν και επηυξήθησαν μέχρι των καθ ημας χρόνων με την συστηματικήν και επαινετήν πρωτοβουλίαν κατά βάσιν της Εκκλησίας της Ελλάδος, και όχι μόνον αυτης, καλλιεργησάσης όμως και καλλιεργούσης συνεχως και συνεπως τους στενούς δεσμούς αυτης μετά της εν Κωνσταντινουπόλει Μ. του Χριστου Εκκλησίας. Διό και μεγάλως ηυφράνθημεν, Παναγιώτατε Δέσποτα, ἐπί τη εστω και ανεπισήμω νυν ελεύσει Υμων και εν Αθήναις κομίζοντος την από του Φαναρίου ευλογίαν τοις Αθηναίοις και εις ελαχίστην ανταπόδοσιν απολαμβάνοντος της αγάπης και του σεβασμου και της τιμης εκ μέρους της τε Εκκλησίας και της Πολιτείας, ἀμφοτέρων διά των ἐπί μέρους εκπροσώπων αυτων υπηρετουσων από κοινου και εν αγαστη συμπλεύσει και συνεπεία τα καλως εννοούμενα συμφέροντα του ελληνικου Λαου, ακλινως και στερρως εχομένου των ελληνορθοδόξων αυτου παραδοσεων, αι οποιαι και συνθέτουν την εθνικήν και πνευματικήν αυτου ιδιοπροσωπείαν και ταυτότητα .Εκκλησία και Πολιτεία εν Ελλάδι, χάρις εις τάς ιδιαζόντως στενάς σχέσεις συνεργασίας αυτων με αμοιβαιον σεβασμόν και τήρησιν των εκατέρωθεν διακριτων αυτων ρόλων επ αγαθω του ελληνικου Λαου, εχουν αποδείξει μέσα από σειράν ποικίλων οδυνηρων και ευχαρίστων στιγμων, την στερράν αυτων βούλησιν προς διαφυλαξιν ως κόρης οφθαλμου της συνεργασίας ταύτης εκ της οποίας απορρέει και επί της οποίας εδράζεται η ευτυχία και πρόοδος του Λαου μας, και ο πηγαιος αυτου προς τάς πνευματικάς αρχάς και αξίας προσανατολισμός του.

Παναγιώτατε,
Γνωστόν τοις πασι τυγχάνει το γεγονός ότι ζωμεν εις καιρούς ραγδαίων εξελίξεων και ότι ο σύμπας κόσμος ποικιλοτρόπως μετασχηματίζεται και αλλάσσει, Και η μεν τεχνολογία επηρεάζει τον πολιτισμόν και την ανάπτυξιν, ενώ αι πνευματικαί αρχαί και αξίαι πρακτικως περιθωριοποιουνται, με αποτέλεσμα την κρίσιν του συγχρόνου ανθρώπου και την δημιουργίαν κοινωνιων οπου δεσπόζουν το χρημα, το κέρδος, το συμφέρον και αι ποικίλαι ηδοναί. Εις τους καιρούς όμως τούτους ολως ιδιαιτερως ο Πανάγαθος Θεός εμπιστεύευεται εις την Εκκλησίαν Του το χρέος του επαναπροσδιορισμου των πνευματικων κυρίως αξιων της ζωης, επί των ακαταλύτων θεμελίων της ευαγγελικης αληθείας, προς διαφύλαξιν της παρακαταθήκης της πίστεως, ἀλλά και της ανθρωπίνης εν γένει αξιοπρεπείας. Εις τους καιρούς τούτους επίσης η αγαθή Προνοια του Θεου ανέδειξεν εις τον περίοπτον Οικουμενικόν Θρόνον δεξιόν οιακοστρόφον και πλοηγόν την Υμετέραν Παναγιότητα, τον Πατριάρχην Βαρθολομαιον, ανδρα πιστόν και πεπαιδευμένον, ικανόν και αξιον να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλον εις την αναπλήρωσιν των κενων, ηθικων και πνευματικων, τά οποια καθημερινως αισθάνεται και βιώνει η σημερινή ἀνθρωπότης. Αι εγνωσμέναι αρεταί δι ων κοσμειται η Υμετέρα Παναγιότης, η τιμία δραστηριότης Σας εις πλείστους οσους τομεις ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, και οι τιμιοι αγῶνες Σας υπέρ των αδυνάτων, των αδικουμένων, υπέρ της πολλαπλως καθημαγμένης φύσεως, της βαναύσως και ανεπανορθώτως καταστρεφομένης εξ αιτίας της ανθρωπίνης αλαζονείας και αυθαιρεσίας, ως και αι συντονιστικαί προσπάθειαί σας διά την υπέρβασιν των επί μέρους προβλημάτων, ατινα ταλανιζουν σήμερον την υπ ουρανόν αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, Σας εχουν καθιερώσει ως επάξιον συνεχιστήν του εργου των μεγάλων και επιφανων της Εκκλησίας μορφων αιτινες εκλέισαν τον Πρωτον Θρόνον της Οικουμένης. Αλλα και η ολως αξιόχρεως μέριμνά Σας διά την διαφύλαξιν της ενότητος και της ευσταθείας των αγίων του Θεου Εκκλησιων, η κίνησις πρός επανέναρξιν, τη ομοθύμω συγκαταθέσει ολων των επί μέρους Ορθοδόξων Εκκλησιων, του θεολογικου Διαλόγου μετά της Ορθοδόξου και της ΡΚαθολικης Εκκλησίας, αλλά και η διαφύλαξις ασινους και αβλαβους του ορθοδόξου δόγματος και της αληθείας του Ευαγγελικου λόγου, Σας εχουν αναδείξει εις ανδρα αξιον και ικανόν ινα αντιμετωπίσει τάς προκλήσεις των καιρων. Καιρων οι οποιοι επιβάλλουν την σωτήριον εκκλησιαστικήν στρατηγικήν της αγάπης, της ενότητος, της ομοψυχίας, της συμπαρατάξεως των υπαρχουσων πνευματικων δυνάμεων, της ειρήνης και της αλληλοκατανοήσεως μεταξυ των λαῶν. Εις τάς θεοφιλεις επιδιώξεις Υμων ταυτας η Εκκλησία της Ελλάδος, ως θυγάτηρ αλλά και αδελφή, ολαις αυτης ταις δυνάμεσι συναγωνίζεται παρά το πλευρόν Σας και εν ταις προσευχαις και εν ταις δράσεσι.

Παναγιώτατε,
Με τάς σκέψεις αυτάς, απηχούσας τά ενδόμυχα αισθήματά πάντων ημων ενταυθα Σας καλωσορίζομεν εκ μέρους της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας ημων, ευχόμενοι ευχάριστον και αποδοτικήν της ενταυθα παραμονήν Σας, και υψωνοντες το κύπελλον ευχόμεθα υπέρ της κατ αμφω υγείας Σας δεόμενοι τω Κυρίω όπως διαφυλάττη ενισχύη και προστατεύη τον Παναγιώτατον Οικουμενικον Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαιον επί μακρά ετη ζωης σωον, εντιμον, υγια και ορθοτομουντα τον λόγον της Αυτου Αληθείας.

Related posts